คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา : 'พระสงฆ์' ผู้เปลี่ยนบุญเป็นทุน ดูแลผู้ป่วยติดเตียงกว่า 170 คนทั่วทั้งอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

watch : SERIES

ท่ามกลางความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 คณะสงฆ์ในอำเภออรัญประเทศจึงเข้ามามีบทบาท ในการบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนให้กับญาติโยม ประชาชน ทั้งการเปิดวัดเป็นศูนย์พักคอย ร่วมกับชุมชน สาธารณสุข ผู้นำชุมชน สร้างโรงพยาบาลสนาม โดยใช้พื้นที่สำนักสงฆ์ฯ และในปี 2564 ทำครัวกลางรับผิดชอบอาหารมื้อกลางวันส่งให้กับผู้ป่วยโควิดกว่า 2 เดือน และออกรถพุ่มพวงปันสุข นำข้าวสารอาหารแห้งจากการบิณฑบาต บรรจุเป็นถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้าน แรงงานต่างด้าว ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากพิษโควิด 19 มาจนถึงปัจจุบัน

ไม่เพียงแค่ในสถานการณ์โควิด 19 “โครงการสังฆะประชาปันสุข” ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน ที่มีทั้ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ โดยใช้ต้นทุนความศรัทธา เชิญชวนให้ญาติโยมเปลี่ยนวิถีการทำบุญจากถังสังฆทาน เป็นการถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อม และกายอุปกรณ์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ จนเกิดธนาคารผ้าอ้อม และธนาคารกายอุปกรณ์ ดูแลผู้ป่วยติดเตียงกว่า 170 คนทั่วทั้งอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

RELATED