“สื่อมีพลังสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพได้” กับโครงการ ASEAN – Japan Youth Forum Take Actions for Social Change (TASC) 2023

“เพราะเราเชื่อว่าด้วยเรื่องเล่าที่ทรงพลัง เราจะสามารถร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม”

มนุษย์ต่างวัยร่วมจัดเวิร์กช็อป “พลังของสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ให้กับนักศึกษา จากโครงการ ASEAN – Japan Youth Forum Take Actions for Social Change (TASC) 2023 จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เมียนมา, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านกรณีศึกษาจากทีมมนุษย์ต่างวัย ในการนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุในมุมมองใหม่ เพื่อการลดอคติระหว่างกัน และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย

โดยเวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEAN – Japan Youth Forum Take Actions for Social Change (TASC) 2023 ที่คัดเลือกเยาวชนจำนวน 30 คน จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานหัวข้อต่าง ๆ ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์กับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางสังคม, ประเทศอินโดนีเซียกับประเด็นสิ่งแวดล้อมศึกษาและการจัดการภัยพิบัติ และประเทศไทยในประเด็นสังคมสูงวัย โดยหลังจากศึกษาดูงานในแต่ละประเทศแล้ว นักศึกษาทั้งหมดจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ในประเด็นสังคมต่างๆ เป็นลำดับสุดท้าย

โครงการ ASEAN – Japan Youth Forum Take Actions for Social Change (TASC) 2023 ร่วมจัดและสนับสนุนโดย Japan Foundation, Kamenori Foundation และ ASEAN University Network (AUN)

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ