ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เปิดให้บริการแล้วแบบ Soft Opening 

“นับเป็นโอกาสและความโชคดีของชาวสมุทรสาคร ที่โรงพยาบาลศิริราชมาเปิดให้บริการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชที่นี่ เนื่องจากตอนนี้จังหวัดสมุทรสาครมีผู้สูงอายุประมาณเกือบ 20% ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การที่มีสถานที่กึ่งสถานพยาบาลที่จะเข้ามาช่วยดูแลทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านวิชาการในการป้องกันและการรักษาโรคของผู้สูงอายุ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลและพึ่งพาตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน รวมทั้งสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล” นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวในวันมาเป็นประธานเปิดให้บริการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชแบบ Soft Opening 

“ชาวสมุทรสาครทุกภาคส่วนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการทำงานของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชในทุกเรื่อง ทางส่วนท้องถิ่นก็จะช่วยส่งเสริมในด้านการคมนาคม ทำถนน เส้นทางในการสัญจร ให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวมทั้งจัดรถโดยสารสาธารณะรับ-ส่งจากตัวเมืองสมุทรสาคร ให้มีเส้นทางผ่านหน้าศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาว สมุทรสาครและทุก ๆ คนที่จะเข้ามาใช้บริการศูนย์แห่งนี้ 

“สมุทรสาครพร้อมแล้วสำหรับการเป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะร่วมสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน เตรียมพร้อมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” 

ป้จจุบันศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) ซึ่งเป็นส่วนของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยใน จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง (Senior Wellness) ที่ต้องการการพื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถนะหลังการผ่าตัด หรือหลังการเจ็บป่วยรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่งก่อนกลับบ้าน

ระหว่างนี้ทางศูนย์ฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่ได้รับเงินบริจาคการก่อสร้างจากมูลนิธิสุขุโม คาดว่าจะเปิดบริการได้เต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในช่วงกลางปี 2567 นี้ 

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ