ห้องเรียนไก่ไข่กับหลักสูตรการสอนที่มี "ไก่" และ "ไข่" เป็น "ครู"

watch : CONTENT PARTNERSHIP

ห้องเรียนไก่ไข่กับหลักสูตรการสอนที่มี "ไก่" และ "ไข่" เป็น "ครู" มีอยู่จริง? 

เมื่อพูดถึงห้องเรียนในโรงเรียน หลายคนคงนึกไปถึงห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ที่นี่มีห้องเรียนที่แตกต่างไปจากที่อื่น ๆ นั่นคือห้องเรียนไก่ไข่ 

ห้องเรียนที่มีเพียงไก่กับไข่เท่านั้นเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน แต่เด็ก ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเลี้ยงไข่ไก่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และยังสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ เพราะเด็กทุกคนผ่านการปลูกฝั่งและลงมือทำ จากห้องเรียนไก่ไข่มาเป็นอย่างดี 

มนุษย์ต่างวัยชวนทุกคนไปสัมผัส เรียนรู้ ห้องเรียนไก่ไข่ หลักสูตรที่ได้ทั้งอิ่มท้อง ได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน พร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท http://www.cp-foundationforrural.org/  https://bit.ly/3leEaYf


Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED