SCB Academy AFAST รู้ก่อน เตรียมก่อน Money Mission ก็ Complete ได้

ถ้าพรุ่งนี้เกษียณ คุณพร้อมแค่ไหน ?

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ควรวางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะการ เตรียมความพร้อมทางการเงิน ถ้าเริ่มต้นวางแผนดีก็มีเงินใช้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

มนุษย์ต่างวัยมี “หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน” เพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคงและมีความสุขมาฝากจาก SCB Academy เพื่อให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์พลเมืองดีจิทัล และช่วยให้คำแนะนำครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทำอย่างไรที่จะบริหารเงินที่มี ให้พอกินพอใช้ไปตลอดชีวิต ลงทุนอย่างไรให้สามารถต่อยอดเงินเดิม หรือเมื่อเกษียณแล้วมีสิทธิอะไรที่เราต้องรู้บ้าง

ถ่ายทอดโดยวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินแบบเข้าใจง่าย และลงมือทำได้ทันที

สำหรับใครที่อยากเริ่มวางแผนอนาคตเกษียณ และสนใจเรื่องการบริหารจัดการเงิน เข้าไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันได้ที่ https://pmdacademy.teachable.com/p/mo… (MONEY MISSION : NAVIGATING FINANCES FOR THE SAVVY RETIREE)

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ