Buddy Home Care ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่

Bubdy home care ธุรกิจเพื่อสังคม เชื่อมคู่บั๊ดดี้ระหว่างเด็กชาติพันธุ์ที่ขาดโอกาสให้มีงานทำ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องขาดคนดูแลเข้าไว้ด้วยกัน

มนุษย์ต่างวัยพาไปทำความรู้จักโมเดลธุรกิจที่ถูกคิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยใน จ.เชียงใหม่ ควบคู่กับการสร้างงานให้กลุ่มเด็กๆ ที่ขาดโอกาส

Bubdy home care เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมีน้องๆ ผู้ดูแลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านการฝึกฝนในฐานะผู้บริบาล เพื่อลดปัญหาความยากจน ที่ผลักให้เด็กบางคนหลุดไปสู่วงจรที่สุ่มเสี่ยงต่ออนาคต

ก่อนการทำงานน้องๆ ชาติพันธุ์จะต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้อง จากแพทย์ และพยาบาลจิตวิทยา หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎี 120 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติอีก 90 ชั่วโมง ก่อนที่จะลงให้บริการจริง

แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีกำลังจ่าย Bubdy Home Care มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการให้บริการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการออกดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน

ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้ธุรกิจมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมในหลายมิติ ทำให้ Buddy Home Care ได้รับรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) จากประเทศญี่ปุ่นในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปีพ.ศ. 2563

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ