6 คำถามควรรู้จากศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

รู้หรือไม่ ? ปลายปีนี้ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จะเปิดให้บริการแล้ว !!

เตรียมพบกับโปรเจกต์สำคัญของศิริราชฯ ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทย ‘ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช’ บน ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ศูนย์ที่จะทำหน้าที่สร้างเสริมคุณภาพของผู้สูงวัย ที่ทำหน้าที่หลัก ๆ คือ การคัดกรองโรคผู้สูงอายุเพื่อการป้องกัน, การให้ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่านพ้นการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลันมาแล้ว แต่ยังต้องการการดูแลรักษาในช่วงรอยต่อระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้านได้อย่างแข็งแรงเหมือนตอนที่ยังไม่ป่วย, ป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยให้เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย

ใกล้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว หลายคนอาจอยากจะรู้จักบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ มากยิ่งขึ้นว่า ศูนย์ฯ นี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง เป็นโรงพยาบาลใช่หรือไม่? ใครใช้บริการได้บ้าง?
วันนี้เราจะมาตอบ 6 คำถามควรรู้เพื่อทำความรู้จักกับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศิริราชไปพร้อม ๆ กัน

Q: ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเป็นโรงพยาบาลใช่หรือไม่ ?

A: ไม่ใช่ แต่เป็นศูนย์ทางวิชาการที่ดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลันแล้ว เพื่อการดูแลต่อในระยะกลาง รวมทั้งดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน  

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เป็นศูนย์ทางวิชาการที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลันแล้ว เพื่อดูแลต่อในระยะกลางและดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน รวมทั้งเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป


Q: ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเป็นบ้านพักผู้สูงอายุใช่หรือไม่ ?

A: ไม่ใช่ แต่เป็นศูนย์ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่านการเจ็บป่วยเฉียบพลัน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชไม่ได้เปิดให้บริการเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ แต่มีบทบาทหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย

1. Intermediate Care หรือ การดูแลรักษาระยะกลาง คือ การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่หายจากความเจ็บป่วยเฉียบพลันเพื่อรับการดูแลด้วยหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เร่งกระบวนการฟื้นไข้ให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และด้านพฤติกรรม อารมณ์ที่ผิดปกติ สามารถกลับบ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล

2. Screening หรือ การคัดกรองโรค คือ การตรวจค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่ยังไม่ปรากฏให้เห็น โดยการตรวจทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการ หรือการทดสอบอื่น ๆ เพื่อให้พบความผิดปกติและรับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

3. Health Promotion หรือการสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการส่งเสริม ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการดูแลสุขภาพ โฟกัสไปที่การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

Q: เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชใช่หรือไม่ ?

A: ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป โดยรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 60 ปี  เข้ารับการดูแลในระยะกลาง (Intermediate Care) ฟื้นฟูสภาพร่างกาย เช่น ทำกายภาพบำบัด ดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ

Q: มีบริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่ ?

A: มีบริการผู้ป่วยนอก แต่ไม่ได้เปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน  

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก โดยเน้นในเรื่องของการป้องกันโรค เช่น คลินิกตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี  คลินิกคัดกรองภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะหกล้ม ภาวะความจำผิดปกติ ภาวะพฤติกรรม อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสูงอายุ แต่ไม่ได้เปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน

ที่ศูนย์ฯ จะรองรับเฉพาะผู้สูงอายุหลังพ้นจากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ในส่วนของค่าบริการนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลศิริราช แต่เนื่องจากเป็นบริการใหม่ จึงมีบริการหลายอย่างที่ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในระบบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง

Q: มีการฝึกอบรมเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ ?

A: มี 3 ระดับ คือ การฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับญาติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับญาติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ

Q: หากต้องการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนศูนย์ฯ ผู้สูงอายุต้องทำอย่างไร ? 

A: เป็นอาสาสมัครของศูนย์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากให้การสนับสนุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของศูนย์ฯ ได้ โดยติดตามรายละเอียดผ่านทางเฟซบุ๊ก ‘ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช’ หรือร่วมบริจาคผ่านกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัยของศิริราชมูลนิธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลข 02-414-1414

จันทร์-ศุกร์ 7:30-17:30 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8:30-16:30 น.

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ