‘ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช’ ศูนย์ศึกษาวิจัยเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานสากลให้กับผู้สูงอายุ

คุยกับ ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ถึงบทบาทของโรงพยาบาลศิริราชในการสนับสนุนและสร้างต้นแบบสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนผ่านการทำงานของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

“การเปิดศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อเตรียมความพร้อมระบบการให้บริการและดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างต้นแบบการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมไทยเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน

“ปัจจุบันพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชค่อนข้างจำกัด อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การขยายพื้นที่ให้บริการออกมาที่ จ.สมุทรสาคร ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งของการศึกษาวิจัย รวมทั้งส่งมอบการดูแลรักษาที่เป็นระบบมาตรฐานสากลให้กับผู้สูงอายุ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเป็นต้นแบบให้กับทุกภาคส่วนในประเทศไทยนำไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทั่วประเทศในอนาคต

“ทุกวันนี้ศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราต้องติดตามวิทยาการต่าง ๆ การดูแลรักษาและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจที่เปลี่ยนไปตามวัย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลแบบองค์รวม ทั้งในด้านของการคัดกรอง เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด จิตเวช รวมทั้งเรื่องของการรับประทานอาหาร การกลืน และสุขภาพฟันที่ดี ซึ่งถือเป็นองค์รวมในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเราพร้อมที่จะสร้างต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศในอนาคตต่อไป

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวสมุทรสาครได้ให้การต้อนรับเราให้มาอยู่ในพื้นที่ สมุทรสาครกับศิริราชจะเป็นที่แรกที่จะร่วมสร้างต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น วันนี้ศูนย์บริการผู้สูงอายุฯ มาอยู่ในพื้นที่ของท่านแล้ว อยากให้ชาวสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงลองเข้ามาศึกษาหาความรู้ ใช้บริการ มาพูดคุยกับพวกเรา เราจะส่งมอบการดูแลรักษาที่มีคุณภาพให้กับท่านและทุกคนที่ท่านรัก เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ”

ปัจจุบันศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) ซึ่งเป็นส่วนของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ส่วนบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยใน จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง (Senior Wellness) ที่ต้องการการพื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถนะหลังการผ่าตัด หรือหลังการเจ็บป่วยรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ระดับหนึ่งก่อนกลับบ้าน

ระหว่างนี้ทางศูนย์ฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่ได้รับเงินบริจาคการก่อสร้างจากมูลนิธิสุขุโม คาดว่าจะเปิดบริการได้เต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในช่วงกลางปี 2567 นี้

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ