“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ต้นแบบการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ได้เริ่มเปิดให้บริการในระยะเริ่มต้นอย่างเป็น ทางการแล้ว ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นต้นแบบการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ และส่งต่อองค์ความรู้ในนการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง เพื่อป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ส่งผู้สูงอายุกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ

คุยกับ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ ถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุในระดับประเทศ

“โครงการนี้เป็นโครงการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลาย ๆ กระทรวงให้การสนับสนุน เพราะมองเห็นถึงความสำคัญที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือ และสร้างสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

“ศิริราช มีความพร้อมทางด้านของแพทย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องของผู้สูงอายุ เพราะว่าเราสนใจในเรื่องนี้ และเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามานานกว่า 30 กว่าปีแล้ว จึงได้สะสมองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุก็มาร่วมทำงานด้วย  ซึ่งไอเดียทั้งหลายที่เราเอามาจัดตั้งศูนย์แห่งนี้มาจากทิศทางของศิริราชที่ดำเนินงานมาไม่น้อยกว่า 30 ปี

“จนเมื่อเราได้รับบริจาคจาก นายสัมพันธ์-นางวารุณี อยู่พูนทรัพย์ ท่านได้บริจาคทั้งที่ดิน และเงินตั้งต้นเพื่อก่อตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่อนุมัติงบประมาณแผ่นดินปี 2563 มาสนับสนุนในการก่อสร้างระยะที่ 1 แม้ว่าระหว่างดำเนินการก่อสร้างในระยะแรกจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดเป็นเวลาเกือบ 3 ปี จนทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักไประยะหนึ่ง แต่ในที่สุดก็สำเร็จและสามารถเปิดบริการในระยะที่ 1 ได้

“ขณะนี้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช พร้อมเปิดให้บริการในส่วนของ“ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช- สมุทรสาคร”  ที่อาคารผู้ป่วยใน 1  (อาคาร D) ซึ่งเป็นส่วนของ “การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ” โดยโรงพยาบาลศิริราช  และเตรียมความพร้อมเรื่องการคัดกรอง และสร้างเสริมสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2567 และจากนั้นอีกไม่นาน เราจะเปิดศูนย์สุขภาพ Senior Wellness  ที่ให้ผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ไม่ป่วยมาสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น โดยผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถเข้าใช้บริการได้

“นอกจากนี้ในอนาคตก็จะเปิดคลินิกโรคของผู้สูงอายุที่ซับซ้อน และการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะ day care activity ศิริราชจะเป็นศูนย์ที่รับส่งต่อในเรื่องโรคของผู้สูงอายุที่ซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น การกลืนลำบาก การเคลื่อนไหวลำบาก หรือภาวะสมองเสื่อม ซึ่งหลาย ๆ เรื่องจะเปิดให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์เฉพาะทาง 

ในขณะเดียวกันก็จะมีการเก็บข้อมูล ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ไปต่อยอด เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับชาติต่อไป”

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ